Tình trạng tiếp thu tiếng Nhật của người hoàn thành khóa học, v.v.

Tình trạng tiếp thu tiếng Nhật của người hoàn thành khóa học, v.v.