Đánh giá

Đánh giá của sinh viên về Viện Ngôn Ngữ Nhật Bản Shinjuku (SNG) và trải nghiệm của họ tại Nhật Bản.

Đánh giá

Dưới đây là một số đánh giá từ chính học sinh của chúng tôi về Viện Ngôn Ngữ Nhật Bản Shinjuku. Họ chia sẻ về trải nghiệm của mình liên quan đến lớp học tiếng Nhật, cuộc sống trong khuôn viên trường, sự hỗ trợ của nhà trường và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cũng có các chuyến đi trường và hoạt động văn hóa khác nhau trong suốt cả năm, hãy xem một số lời chứng thực của học sinh chúng tôi về những điều này nữa.

*Đánh giá không được tài trợ bởi trường học của chúng tôi.