• Học sinh tốt nghiệp trường chúng tôi là đại diện của Nhật Bản tại Paralympic !!!
  • Buổi thuyết trình nghiên cứu kỷ niệm “Nihongo no hi – Ngày tiếng Nhật” lần thứ 3 năm 2020 của trường Nhật ngữ Shinjuku.
  • Gửi các bạn học sinh đang ở Nhật
  • Thông báo đăng tải trang web tiếng Việt