Ngôn ngữ/言語 

Tải tài liệu

Các thông tin đăng ký hồ sơ và giấy tờ cần thiết được đính kèm file ở bên dưới.

・Những bạn muốn học bằng visa ngắn hạn, hãy in hồ sơ từ liên kết bên dưới và nộp cho văn phòng trường SNG gần nhất.
・Học sinh muốn xin visa du học, hãy trực tiếp đến các văn phòng trường SNG gần nhất để nhận hồ sơ .
Trường hợp không có văn phòng trường SNG gần đó, hãy liên hệ đến văn phòng trường SNG tại Tokyo.
・Những bạn đang sống ở Nhật, hãy in hồ sơ từ liên kết bên dưới và nộp cho văn phòng trường SNG gần nhất.