Ngôn ngữ/言語 

Tải tài liệu

Các thông tin đăng ký hồ sơ và giấy tờ cần thiết được đính kèm file ở bên dưới.

Những bạn muốn học bằng visa ngắn hạn, hãy in hồ sơ từ liên kết bên dưới và nộp cho văn phòng trường Nhật ngữ Shinjuku tại Tokyo.