Ngôn ngữ/言語 

Học bổng

Học bổng Học bổng

Tại trường Nhật ngữ Shinjuku, có rất nhiều chế độ học bổng mà bạn có thể đăng ký, trường hợp hội đủ các điều kiện của học bổng, hãy bắt đầu làm thủ tục để đăng ký tại trường.

Học bổng trường Nhật ngữ Shinjuku

Trường Nhật ngữ Shinjuku có chế độ học bổng dành cho học sinh có thành tích học tập ưu tú, chăm chỉ học tập và có triển vọng trong tương lai.

Học bổng trường Nhật ngữ Shinjuku
Đăng ký: thường vào tháng 4 và tháng 10
Số tiền mỗi tháng: 20,000¥
Thời gian: 6 tháng
Điều kiện:
①Có ý chí học tập
②Tỷ lệ chuyên cần 100%
③Thành tích học tập tốt
④Học tại trường Nhật ngữ Shinjuku trên 6 tháng

Chế độ học bổng bên ngoài

Pháp nhân hành chính độc lập Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO)
Đăng ký: thường vào tháng 4
Số tiền mỗi tháng: 48,000¥
Điều kiện:
Phải là visa du học sinh
Tỉ lệ chuyên cần 100%
Học liên tiếp tại trường Nhật ngữ Shinjuku đến tháng 3 năm sau.
Tổ chức giáo dục quốc tế Takayama. Đăng ký: thường vào tháng 1
Số tiền mỗi tháng: 60,000¥
Điều kiện:
Phải là visa du học sinh
Tỉ lệ chuyên cần 100%
Học liên tiếp tại trường Nhật ngữ Shinjuku đến tháng 3 năm sau.
Phải học lên tiếp vào các trường đại học hoặc cao học.
※Chế độ học bổng này chỉ áp dụng cho học sinh ở các nước Châu Á.
Kyoritsu International Foundation Đăng ký: thường vào tháng 1
Số tiền mỗi tháng: 60,000¥
Điều kiện:
Phải là visa du học sinh
Tỉ lệ chuyên cần 100%
Học liên tiếp tại trường Nhật ngữ Shinjuku đến tháng 3 năm sau.
※Chế độ học bổng này chỉ áp dụng cho học sinh ở các nước Châu Á.

Hệ thống đặt trước học bổng

Pháp nhân hành chính độc lập Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO) Số tiền mỗi tháng: 48,000¥
Dành cho những bạn học sinh có kết quả thi EJU xuất sắc.
Ghi chú: sẽ được nhận học bổng sau khi đã nhập học vào các trường đại học, cao đẳng, trường chuyên môn tại Nhật.