Ngôn ngữ/言語 

Đăng ký khoá học ngắn hạn

Đầu trang > Liên hệ > Đăng ký khoá học ngắn hạn

Quá trình đăng đý

  1. Hãy điền vào mẫu đăng ký dưới đây
  2. Người phụ trách sẽ gửi mail hướng dẫn cho bạn
  3. Chuẩn bị và điền vào các hồ sơ cần thiết để nộp.
  4. Hãy đóng tiền học phí
  5. Sau khi làm bải kiểm tra xếp lớp sẽ bắt đầu giờ học.

*Lưu ý: Nếu xin visa ngắn hạn, bạn phải tự mình làm giấy tờ, thủ tục. (Trường không cung cấp giấy tờ hỗ trợ làm thủ tục xin visa cho khoá học ngắn hạn.)

Bạn có muốn nhận bản tin từ trường không?
Communication Language
Interest
Submit date
Statut
Form View Counter
Huỷ
xác nhận